Studieteknologi

Det var stilt overfor denne post-moderne akademiske krisen at L. Ron Hubbard fremla sine undervisningsmetoder. Disse metodene, som er hentet fra fire tiårs erfaring som pedagog, representerer den første omfattende forståelsen av de faktiske barrierene mot effektiv læring. Hubbard utviklet videre en nøyaktig teknologi for å overvinne disse barrierene, og dermed for hvordan man lærer og anvender enhver samling av kunnskap.

Hans samlede bidrag til dette feltet er kjent som Studieteknologi, og gir den første fullstendig brukbare tilnærmingen til hvordan man lærer elever hvordan de skal lære. Den gir metoder til å oppdage og løse alle vanskeligheter forbundet med å tilegne seg materialer, innbefattet en tidligere ikke erkjent barriere som i siste instans ligger til grunn for alle nederlag med hensyn til å gjennomføre et studium. Kort sagt lar Studieteknologien hvem som helst lære hva som helst.

Fordi den er basert på grunnelementer som er felles for alle, når den dessuten frem på tvers av alle sosioøkonomiske og kulturelle skillelinjer. Dessuten oppnår den konsekvent stabile resultater med alle aldersgrupper. De tre autorative lærebøkene om emnet, Grunnleggende studiehåndbok, Studieferdigheter for livet og Lær hvordan du lærer, skiller seg grunnleggende sett bare fra hverandre med hensyn til hvordan materialet behandles. Den første er lagd for tenåringer og voksne, den andre for yngre lesere, og den tredje gir grunnelementene i Studieteknologi til barn mellom åtte og tolv år.

«Formålet og målet til ethvert samfunn når det tar for seg problemet med utdannelse, er å øke evnene, initiativet og det kulturelle nivået, og gjennom alle disse, samfunnets overlevelsesnivå. Og når et samfunn glemmer bare én av disse tingene, ødelegger det seg selv gjennom sine egne utdannelsesmedier.»

– L. Ron Hubbard

Poenget er: Mr. Hubbards teknologi for å lære, lese og skrive er ikke mindre effektiv i grunnskoler enn i videregående skoler, på fagskoler og universiteter, for ikke å nevne lederkontorene i multinasjonale selskaper. Videre er sluttresultatene de samme fra ett område til det neste, ettersom de tre barrierene mot å forstå er identiske fra en student til en annen.

Den første studiebarrieren

fravær av masse eller den fysiske gjenstanden man studerer

Den andre studiebarrieren

for steil studiegradient

Den tredje studiebarrieren

alt blir helt tydelig tomt etter et ord som man ikke forstår eller har forstått feil

Kortfattet vil det si: Mr. Hubbard beskriver den første studiebarrieren som et fravær av masse, og definerer den i form av en fysiologisk reaksjon på det å lære når den fysiske gjenstanden man studerer er fraværende. Hvis man for eksempel forsøkte å forstå hvordan man betjener en traktor uten å ha en virkelig traktor der eller en rimelig faksimile av en (en illustrasjon eller en modell), ville man lide under forskjellige negative reaksjoner, inkludert, men ikke begrenset til hodepine og svimmelhet.

Den andre studiebarrieren beskriver han som en for steil studiegradient, og definerer den som et forsøk på å mestre et bestemt datum eller en bestemt ferdighet uten å fatte det nødvendige tidligere trinnet. Som eksempel viser han til kjøreeleven som ikke klarer å samordne hendene og føttene når han skal skifte manuelle gir. Selv om man kunne forestille seg at vanskeligheten lå i komplikasjonene med å skifte gir, finnes det faktisk en tidligere ferdighet som man ikke fattet eller mestret, kanskje bare det å holde bilen på veien.

Den tredje og viktigste barrieren er det misforståtte ordet, som han forklarer slik: Har du noensinne lest til slutten av en side og så oppdaget at du ikke kunne huske noe fra den siden? I dette ligger fenomenet med det misforståtte ordet, som vil si at alt blir helt tydelig tomt etter et ord som man ikke forstod eller forstod feil. Omvendt, når et vanskelig ord blir funnet og skikkelig definert, blir alt på en magisk måte klart. Det misforståtte ordet fører til en lang rekke negative mentale effekter, og virker tydelig inn på utdannelse som et hele, for ikke å nevne hele den menneskelige læreprosessen. Hva det angår, er det det grunnleggende problemet bak alle manglende evner og alle nederlag innenfor utdannelse.

For å rette på dette problemet, utviklet mr. Hubbard Ordoppklaring. Den består av en fullstendig teknologi til å ta for seg misforståtte ord, og blir korrekt definert som «emnet og handlingen å få vekk uvitenheten, misforståelsene og de falske definisjonene av ord, og barrierene mot å bruke dem». Når man så tar i betraktning alle metodene hans til å overvinne de tre Studiebarrierene – så er dette Studieteknologien, og i den ligger alt man trenger for å tilegne seg ethvert emne eller mestre enhver ferdighet.