Løsninger for administrasjon

«Det er ikke Menneskets drømmer som svikter det», sa L. Ron Hubbard. «Det er mangelen på knowhowen som kreves for å få disse drømmene til å bli virkelige.» Av denne grunn, og bare av denne grunn, er det slik at: «Hele nasjoner, for ikke å snakke om kommersielle firmaer, samfunn eller grupper, har tilbrakt tiår i kavende forvirring.»

Vi ser konsekvensene av dette i avisoverskriftene hver eneste dag: lammende underskudd, tyngende skatter, virksomheter som mislykkes, og selv i et tilsynelatende velstående USA lever rundt førti millioner mennesker under fattigdomsgrensen. Det er derfor ikke uten grunn at L. Ron Hubbard videre erklærte at: «Menneskets lykke og selskapers og staters levetid avhenger øyensynlig av organisasjonsmessig knowhow.»

Hvis man virkelig forstod hvordan enkeltpersoner fungerer best – deres behov, ambisjoner og kilden til deres fiaskoer – ville man naturligvis forstå hvordan grupper av enkeltpersoner fungerer best. Dette var ståstedet som L. Ron Hubbard tok for seg problemene med hvordan vi samarbeider med andre fra – uten administrative kunstgrep eller autoritære dekreter, men med et enestående medfølende syn på grupper som enkeltmennesker forent om et felles formål.

Alt i alt brukte mr. Hubbard mer enn tre tiår på å utvikle og systematisere de administrative retningslinjene som Scientology organisasjoner fungerer etter. Disse retningslinjene er utledet fra grunnleggende lover som styrer all menneskelig adferd, og utgjør dermed en kunnskapsmengde som er like viktig for emnet grupper som hans arbeider om Dianetics og Scientology er for rehabiliteringen av menneskeånden. Faktumet er at før Dianetics og Scientology var det ingen som egentlig kjente prinsippene som styrer gruppeaktiviteter, like lite som de kjente prinsippene som styrer menneskesinnet.

Kjernen i L. Ron Hubbards administrative oppdagelser er Organiseringstavlen, eller «Orgtavlen», slik den er mer allment kjent. Den ble utviklet i 1965 og viser mønsteret for en organisasjon i diagramform. Den skisserer hver eneste funksjon som vellykket gruppeaktivitet avhenger av. Faktisk beskriver Orgtavlen det ideelle organisasjonsmønsteret for enhver aktivitet.

Dette mønsteret skisserer aktiviteter – enten det gjelder grupper eller individer – i form av sju essensielle divisjoner. Disse divisjonene viser i sin tur alle pliktene, posisjonene og funksjonene som er nødvendige for å utføre en samordnet innsats. Divisjon 1 til 7 på Organiseringstavlen er fremlagt i en rekkefølge kjent som Produksjonssyklusen. Denne rekkefølgen er igjen ikke på noen måte basert på en vilkårlighet. Når mr. Hubbard snakker om en produksjonssyklus, mener han ikke et samlebånd eller den menneskelige maskinen som utgjør organiseringsmønsteret i forretningsverdenen. Han snakker snarere om de spesifikke aktivitetene som all produksjon, uansett om den er individuell eller av en gruppe, naturlig følger. Det er et faktum at hvis man ønsker å oppnå noe som helst, må man utføre disse sju grunnleggende trinnene. Med hensyn til dette er Organiseringstavlen ikke bare den ideelle metoden for vellykket organisering; den er faktisk den eneste metoden for vellykket organisering.

Bindene i L. Ron Hubbards Ledelsesseriene inneholder alle redskapene som er nødvendige for vellykket ledelse på høyt nivå, deriblant banebrytende administrativ teknologi for personell, organisering og ledelse

Etter å ha definert den ideelle organisasjonsformen, gir L. Ron Hubbard så de spesifikke administrative retningslinjene som denne formen fungerer ut fra. Disse administrative retningslinjene finnes i et sett av referansebøker kjent som Organisasjonslederkurset (Organization Executive Course, OEC). OEC-bindene gir teorien og detaljene med hensyn til alle de fungerende fasettene av en organisasjon – fra ansettelser til de ansattes etiske oppførsel, fra markedsføring til kvalitetskontroll og mer. Faktisk korresponderer hvert av bindene med hver divisjon på Orgtavlen, og beskriver de nøyaktige aktivitetene og funksjonene til den divisjonen.

I ytterligere bøker kjent som Ledelsesseriene, gir L. Ron Hubbard alt en leder bør vite om hvordan man styrer en organisasjon. I dette ligger: hvordan man organiserer, hvordan man fungerer som leder, hvordan man etablerer, hvordan man tar hånd om personale, og til og med PR-kunsten. OEC-bindene gir en altså retningslinjene man driver en organisasjon etter, mens Ledelsesseriene gir retningslinjene for hvordan organisasjoner styres.

Blant prinsippene man finner i disse retningslinjene, er de svært sentrale Eksistenstilstandene. Mr. Hubbard definerte disse som gradene av suksess eller overlevelse. Det grunnleggende begrepet er uklart kjent for den kløktige administratoren, som bruker uttrykk som «virksomhetens helsetilstand». Men mens ideen om virksomhetens helsetilstand bare antyder to tilstander – god eller dårlig – og ikke gir noen presise måter å forbedre denne helsen på, gir L. Ron Hubbard langt mer. Spesifikt analyserte han de ulike gradene av overlevelse – fra en tilstand av ikke-eksistens til en faresituasjon, fra en krisetilstand til en normal tilstand, overflod og power. Dessuten har han tydelig forklart de nødvendige Tilstandsformlene eller handlingene man må foreta seg for å forbedre enhver tilstand. Det vil si at man ved ganske enkelt å følge de gitte trinnene, kan stige oppover fra én tilstand til den neste, inntil organisasjonen virkelig blomstrer.

«Etter å ha fått muligheten til selv å gå i dybden i L. Ron Hubbards administrative skrifter, er jeg imponert. Teknologien er gjennomsyret av sunn fornuft og anvendelighet. Jeg kjenner ikke til noen annen samling av administrative lover og metoder som er så omfattende, så brukbar og så bredt anvendelig som mr. Hubbards. Hans filosofi for organisatoriske kunnskaper og hans klare forklaringer av denne filosofiens anvendelse fortjener utstrakt bruk i industrien, handelen og statsstyringen.»

– Robert Goldscheider, formann, The International Licensing Network, Ltd., Technology Management Consultants

For å fjerne enhver gjetning med hensyn til virksomhetens operasjonstilstand, beskriver L. Ron Hubbard videre metodene til å overvåke organisasjonens helsetilstand ved hjelp av statistikker. Statistikk er, slik han definerer det, et antall eller en mengde sammenlignet med et tidligere antall eller en tidligere mengde av den samme tingen. Statistikker henviser altså til mengden av utført arbeid eller til verdien av det, og er den eneste fornuftige målestokken for enhver produksjon eller aktivitet, enten den er organisatorisk eller individuell. Administrativt utgjør da statistikken et barometer for organisasjonens helsetilstand, mens mr. Hubbards Tilstandsformler gir midlene til å forbedre denne helsetilstanden. Riktig brukt åpner disse redskapene for en nøyaktig isolering av vanskelige områder og hvordan man forbedrer disse problemområdene.

«For å være effektiv og vellykket, må en leder så fullstendig som mulig forstå målene og formålene til gruppen han leder. ... Han må være i stand til å tolerere og forbedre de praktiske prestasjonene og fremskrittene som hans gruppe og dens medlemmer kan være i stand til. Han må hele tiden strebe etter å gjøre den alltid eksisterende kløften mellom det ideelle og det praktiske smalere.»

Gitt hva mr. Hubbards administrative gjennombrudd representerer med hensyn til å gi reglene som grupper ideelt sett fungerer etter, var det uunngåelig at hans administrative oppdagelser ville bli svært etterspurte i industrien og på andre områder. Følgelig, og spesielt for å møte denne etterspørselen, ble Hubbard administrasjons-colleger grunnlagt.

Disse institusjonene tar spesifikt i bruk L. Ron Hubbards arbeider for å forbedre en yrkesutøvers evne til å takle utfordringene som er forbundet med å administrere og lede en gruppe, et selskap eller en organisasjon. Hovedkontoret ligger i Los Angeles, og nettverket strekker seg nå over fem kontinenter. Det underviser i L. Ron Hubbards administrative metoder for forretningsmenn og -kvinner fra alle områder: tungindustri, serviceindustrien, underholdning, kommunikasjon, helsevesenet og alle tenkelige profesjonelle tjenester. Som det internasjonale flaggskipet med tillatelse til å tildele akademiske titler, får institusjonen i Los Angeles dessuten studenter fra godt over et dusin nasjoner. Dette gjelder spesielt fra Asia, der nyskapende ledelsesmetoder er svært etterspurt.

Det er også verdt å merke seg bruken av L. Ron Hubbards administrative metoder i tidligere østblokkland, der privatiseringen av industrien har nødvendiggjort en helt ny organisatorisk filosofi. Russland har for eksempel et Hubbard administrasjonscollege i Moskva, og det har spredt L. Ron Hubbards administrative redskaper til hele den økonomiske infrastrukturen. Gjennom den samme privatiseringsprosessen har ungarske administratorer på samme måte vendt seg mot L. Ron Hubbards retningslinjer for organisasjoner og slik etablert et Hubbard college i Budapest. Selv om det befinner seg i et helt annet økonomisk klima, kan et betydelig antall av Colombias føderale ansatte på samme måte skryte av en utdanning ved Hubbard college, noe statlige og fylkesansatte i Texas også gjør.

Nedgangstider, inflasjon, fallende produktivitet, gjeld, streiker, arbeidsløshet, fattigdom og nød – disse altfor alminnelige symptomene på økonomisk tilbakegang er i virkeligheten indikatorer på et mye dypere problem: en lammende mangel på administrativ knowhow. Dersom dagens virksomheter og myndigheter kunne anvende de grunnleggende organisatoriske og administrative prinsippene på en kompetent måte, ville de iverksette brukbare løsninger på det som har blitt et økonomisk kaos. Dette er rollen til L. Ron Hubbards administrative teknologi: å gi metodene som virksomheter kan bruke til å få fremgang med, som myndigheter kan styre klokt med, som mennesker kan frigjøre seg fra økonomisk tvang med, og kort sagt, som mislykkede drømmer kan få nytt liv gjennom. 

Hubbard internasjonale administrasjonscollege i Los Angeles i California: Los Angeles-colleget, som er det akademisk midtpunktet for det verdensomspennende nettverket av Hubbard colleger, har studenter fra omkring 25 land, og er den eneste institusjonen av sitt slag der 96 prosent av de som har fullført programmet, får jobb etterpå